Guia de Finançament

Tancar

Guia de Finançament

  • Actiu circulant: Actiu de l'empresa format per aquells béns i drets que genera el dia a dia de l'empresa, format per exemple, per les existències, clients o la mateixa tresoreria.
  • Actiu fix: Actiu de l'empresa que s'incorpora al procés productiu en un període superior a un any. Està format per l'Actiu Intangible (marques, patents, llicències...) i per l'Actiu Material (terrenys, construccions, mobiliari, maquinària, elements de transport, utillatge...).
  • Tipus d'interès: Preu en percentatge que es paga com a remuneració per la disponibilitat d'una suma de diners determinada.
Imprimir

Guia de Finançament

Tenir una bona idea i ser capaç de convertir-la en una empresa viable és fonamental per assolir l'èxit amb un projecte empresarial. Amb això no n'hi ha prou: cal aconseguir també diners per fer front a la inversió inicial i a les despeses que genera el nostre negoci.

Aquesta guia esta dividida en quatre grans blocs:

a) Finançament: S'entén com a finançament tots aquells mecanismes financers existents (préstecs, crèdits,...), que tenen condicions més avantatjoses per a les persones emprenedores. Aquestes condicions més avantatjoses, poden ser un tipus d'interès inferior al dels productes existents, major termini de carència, menys comissions, l'opció d'aconseguir un préstec sense avals,...

b) Ajuts i subvencions: Quan crea una empresa, la persona emprenedora pot demanar ajuts i subvencions per complementar el finançament necessari per iniciar l'activitat.

c) Concursos i premis: Ja que hem tingut una bona idea de negoci, potser, la podem presentar a un concurs per comprovar la seva competitivitat, alhora que potser aconseguim “publicity”

d) Incentius fiscals, un cop l'empresa està en marxa, es pot gaudir d'incentius fiscals que permetran millorar els resultats de la nostre empresa.

Per a trobar informació complementària en matèria de finançament, us recomanem que visiteu els següents aplicatius:

FINEMPRESA (Portal de finançament per a empreses i emprenedors, promogut i coordinat per la Secretaria d'Economia del Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya)

FISUB (Base de dades d'ajuts i subvencions, promogut i coordinat per ACC1Ó)


El Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya i Barcelona Activa SAU SPM no acceptaran sota cap circumstància cap responsabilitat per pèrdues, danys o perjudicis o d’altres decisions empresarials basades en dades o informacions que es puguin extreure d’aquesta guia.

Copyright 2009 pel territori català. xarxa Catalunya Emprèn: per la creació d'empreses. Departament d’Empresa i Ocupació. Generalitat de Catalunya. Barcelona Activa