Guia de Finançament

Tancar

Per Iniciar un projecte empresarial

Imprimir

Ajuts Horizon 2020


Horizonte 2020 (H2020) és el Programa per a la Recerca i la Innovació en la Unió Europea per al període 2014-2020. Compta amb un pressupost total de 77.028 M € * per finançar iniciatives i projectes d'investigació, desenvolupament tecnològic, demostració i innovació de clar valor afegit europeu.

Programa

El programa se centra en tres Pilars: 

- Ciència Excel.lent, per reforçar l'excel.lència científica de la Unió a nivell mundial, principalment mitjançant iniciatives de temàtica oberta i en general, en projectes individuals. 
- Lideratge Industrial, per accelerar el desenvolupament de les tecnologies, principalment: Tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), nanotecnologia, materials avançats, biotecnologia, fabricació i transformació avançades i tecnologia espacial; per ajudar les PIME innovadores europees a convertir-se en empreses líders en el món i per facilitar el finançament de risc en activitats de recerca i innovació en la seva arribada al mercat. 
- Reptes Socials, per aportar una resposta directa a les prioritats polítiques i els reptes identificats en l'estratègia Europa 2020, com ara la seguretat, l'energia, el transport, el canvi climàtic i l'ús eficaç dels recursos, la salut i l'envelliment , els mètodes de producció respectuosos del medi ambient i la gestió del territori.

Projectes objectes de finançament

H2020 finança projectes (en general en col.laboració transnacional) en totes les fases del procés que porta de la investigació al mercat: activitats de recerca, desenvolupament tecnològic, demostració i innovació (incloent innovació social i no tecnològica), així com activitats horitzontals de suport a la investigació i la innovació.

En general, un projecte de H2020 ha de: 

- Aportar valor afegit a nivell europeu, responent a una necessitat existent a la Unió Europea. 
- Ser d'aplicació exclusivament civil (no militar). 
- Desenvolupar, de forma general en consorci transnacional, amb la participació d'almenys 3 entitats independents entre si de 3 estats membres o associats, encara que hi ha determinats tipus de projectes en què es pot participar de forma individual. A la pràctica, els consorcis solen comptar amb un nombre més elevat de socis, que varia segons el tipus de projecte i el seu abast. 
- Ajustar-se a les línies específiques de recerca i innovació detallades en els programes de treball i les convocatòries corresponents, que solen incloure també recomanacions de pressupost, que pot variar entre 0.5 i diversos milions d'Euros, i de durada (en general entre 1 i 5 anys). 
- Respectar els principis ètics i la legislació nacional, de la Unió Europea i internacional aplicable.

Projectes que no són objecte de finançament

En general, no es financen projectes que:

- No responguin a activitats de recerca, desenvolupament tecnològic, demostració i innovació o altres activitats subjectes a finançament dintre H2020 i els respectius Programes de Treball. 
- Tinguin caràcter local, regional o nacional, en què la dimensió europea no estigui justificada. 
- No presentin un avanç real sobre el coneixement ja existent a nivell europeu (projectes de recerca), o una innovació real per al mercat europeu (projectes d'innovació).

Qui pot participar

Qualsevol entitat jurídica establerta en qualsevol país de la Unió Europea, d'un estat associat a Horizonte 2020 o de tercers països, com ara universitats, empreses, associacions o agrupacions d'empreses, centres de recerca, centres tecnològics, administracions públiques o usuaris en general, etc., sempre que es comprometi a: 

- Invertir el temps i els recursos necessaris per al correcte desenvolupament del projecte. 
- Assumir i compartir amb els socis del projecte els riscos derivats de la pròpia execució de les activitats. 
- Treballar en equip, compartint coneixements en un consorci europeu (excepte per a determinats projectes en què es pot participar de forma individual). 
- Respectar les regles de participació establertes per la Comissió Europea. 
- Acceptar que l'idioma de treball és el ANGLÈS.

Tipus de finançament

En Horitzonte 2020 s'aplicarà un percentatge únic de finançament segons el tipus de projecte mitjançant reemborsament dels costos subvencionables, que inclouen els costos directes i una taxa única del 25% per als costos indirectes, igual per a totes les entitats del mateix. 

Aquest percentatge arriba a un màxim del 100% del total dels costos subvencionables en els projectes d'investigació i desenvolupament o les accions de coordinació i suport, reduint aquest percentatge màxim a un 70% en el cas de projectes d'innovació per a les entitats amb ànim de lucre. 

En ambdós casos, després de la signatura del contracte del projecte amb la Comissió, part de la contribució comunitària al projecte es transfereix als participants per avançat perquè pràcticament en tota la durada del projecte tinguin cash-flow positiu per emprendre les seves activitats. 

Com a novetat en Horitzonte 2020, es podran addicionar fins a 8000 € per investigador / any en entitats sense ànim de lucre com a cost directe associat al projecte, sempre que formi part de la política habitual de remuneració de l'entitat 

Així mateix, H2020 també ofereix crèdits, garanties o inversió en capital a través dels intermediaris dels seus instruments de finançament de risc tant per a activitats de recerca i innovació que requereixin inversions arriscades per arribar a terme (mecanisme de deute), com per cobrir el desenvolupament i el creixement de les empreses innovadores (mecanisme de capital risc).

Més informació 
http://www.eshorizonte2020.es/

Darrera actualització: Agost 2014


El Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya i Barcelona Activa SAU SPM no acceptaran sota cap circumstància cap responsabilitat per pèrdues, danys o perjudicis o d’altres decisions empresarials basades en dades o informacions que es puguin extreure d’aquesta guia.

Copyright 2009 pel territori català. xarxa Catalunya Emprèn: per la creació d'empreses. Departament d’Empresa i Ocupació. Generalitat de Catalunya. Barcelona Activa